HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Proračun
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 17.12.2020

Vodič za građane uz proračun za 2021. godinu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice
lokalne samouprave.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Proračun sadrži projekciju
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) – dalje Zakon.


KAKO SE DONOSI PRORAČUN?
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ( Općinsko vijeće Općine Jesenje).
Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca godine za iduću godinu
prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do
15. studenog tekuće godine.
Ako se proračun ne donese u roku slijedi:
1. privremeno financiranje
2. raspuštanje Općinskog vijeća, i
3. prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine –
mora biti uključen u proračun.
Proračun Općine Jesenje objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
i na Internet stranicama Općine Jesenje.
SADRŽAJ PRORAČUNA
OPĆI DIO koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno
sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.

POSEBNI DIO koji se sastoji od plana rashoda i izdataka koji se financiraju
iskazanih po programima, aktivnostima i projektima.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje
koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna

PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA
Proračun mora biti URAVNOTEŽEN što znači da ukupna visina planiranih prihoda
i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Prihodi poslovanja:
1) Prihodi od poreza (porez na dohodak, imovinu, robu i usluge)
2) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
(tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
kapitalne pomoći ministarstava, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava)
3) Prihodi od imovine (kamate, zakup poslovnog prostora, naknada za eksploataciju
mineralnih sirovina, spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada)
4) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada (prihod od prodaje državnih biljega, naknade za promjenu namjene polj. zemljišta,
naknade za održavanje groblja, prih. od prodaje grobnih mjesta, grobnica i okvira,
prihodi od pogrebnih usluge, uplata građana za utrošak vode, naknada zbog blizine
i korištenja odlagališta, vodni doprinos, doprinosi za šume, komunalni doprinosi,
komunalne naknade)
Rashodi poslovanja:
1) Rashodi za zaposlene
2) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energenti, telefon, pošta,
intelektualne usluge, komunalne usluge, deratizacija, tekuće održavanje cesta, tekuće
održavanje javne rasvjete, vodovodne mreže, groblja, odvodnje, nerazvrstanih cesta i slično)

3) Financijski rashodi (bankarske usluge)
4) Subvencije (subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora –dječji vrtići,
5) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ( Tekuća pomoć za sanaciju deponija,
tekuća pomoć gradskom proračunu za poljara, za javnu vatrogasnu postrojbu,
pomoći osnovnoj školi, tekuća pomoć Dječjem vrtiću Gustav Krklec za predškolu)
6) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
(pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
7) Ostali rashodi (tekuće donacije udrugama, DVD-u, Hrvatskom crvenom križu,
donacije vjerskim zajednicama i slično)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:
1) Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine
2) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA
Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi
- Komunalni doprinos – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi
  samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
- Komunalna naknada – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se
  koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
  a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti
  i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog
  i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja
  energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
  ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
- Prihodi od prodaje imovine – kapitalna ulaganja/investicije
- Prihodi od iznajmljivanja imovine – za nabavu nefinancijske imovine i održavanje iste
NENAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA
Nenamjenskim prihodima ( porezi, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda.
U Općini Jesenje uglavnom se troše za javne potrebe (sufinanciranje dječjeg vrtića i slično),
pokriće nedostataka komunalnih prihoda za održavanje komunalne infrastrukture,
rashode za zaposlene, materijalne rashode Općine, provedbu socijalnih programa,
rad udruga, DVD-a i slično.
RASHODI PRORAČUNA
1) ZADANI RASHODI (zakonske obveze jedinica lokalne samouprave)
- Predškolski odgoj
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna zaštita
- Plaće i materijalni rashodi tijela jedinica lokalne samouprave
2) FAKULTATIVNI RASHODI
- Manifestacije
- Redovan rad udruga u sportu, kulturi, civilnih udruga
- Socijalni programi
- Visokoškolsko obrazovanje
- Dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2021. GODINU
Prihodi od poreza 2.811.050,00 kuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.912.000,00 kuna
Prihodi od imovine 158.375,00 kuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i
Pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.042.405,00 kuna
RASHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2021. GODINU
Rashodi za zaposlene 496.000,00 kuna
Materijalni rashodi 2.133.000,00 kuna
Financijski rashodi 27.350,00 kuna
Subvencije 263.000,00 kuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 233.720,00 kuna
Naknade građanima i kućanstvima 390.000,00 kuna
Ostali rashodi 470.760,00 kuna
Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 10.000,00 kuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.900.000,00 kuna


MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI?
- Proračun nije „statičan“ akt već se , skladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske
  godine prema prispjelim i očekivanim primicima i izdacima. Procedura izmjena
Proračuna istovjetna je proceduri njegovog donošenja i naziva se još i REBALANS proračuna.
- Izmjenu i dopunu proračuna ( rebalans proračuna) predlaže načelnik Općine Jesenje,
a donosi ga Općinsko vijeće Općine Jesenje
- Ako se tokom proračunske godine, zbog nastanka novih obveza za proračun
ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje
prihodi i/ili primici, načelnik Općine Jesenje može obustaviti izvršavanje pojedinih
rashoda i/ili izdataka.

KAKO SE OPĆINA MOŽE ZADUŽIVATI?
- Općina se može dugoročno zaduživati isključivo za kapitalne investicije kada je investicija
planirana u Proračunu Općine i kada postoji prethodna suglasnost Općinskog vijeća
te suglasnost vlade Republike Hrvatske.
- Ukupan opseg zaduživanja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine
kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima trgovačkim društvima i ustanovama
Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna bez prihoda od domaćih
i stranih pomoći, donacija, sufinanciranje građana osim u financiranju projekata
financiranim iz EU sredstava i projekata energetske učinkovitosti.
- Općina se može kratkoročno zaduživati bez posebnih suglasnosti za pokriće
nelikvidnosti unutar jedne godine.
OBRAZLOŽENJA UZ PRORAČUN 2021.
Proračun se, sukladno Zakonu o proračunu, usvaja na razini podskupine ( treća razina
računskog plana), a projekcije za 2022. i 2023. godinu na razini skupine
(druga razina računskog plana).
Osnovni cilj proračunskog planiranja u 2021. godini je osiguranje stabilnosti Proračuna općine
i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.
Za 2021. godinu Općina Jesenje planira daljnju provedbu investicijskih i razvojnih projekata,
uz redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture, kao što su:
- Izgradnja, odnosno dovršetak dječjeg vrtića u Gornjem Jesenju. Iznos planirane
investicije je 4.333.856 kuna, a u 2021. godini će se realizirati sukladno sredstvima
koja će se osigurati iz sredstva EU i vlastitih proračunska sredstva.
- Domovi kulture u Gornjem i Donjem Jesenju iznos za 2021.godinu u proračunu je 15.000 kuna.
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, planirani iznos investicije je 300.000 kuna.
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovod Gornje Jesenje u iznosu od 30.000 kuna
- Kanalizacija u iznosu od 20.000 kuna
- Završetak uređenje parkinga 100.000 kuna
- Punionica za električna vozila u iznosu od 5.000 kuna
- Uređenje trga ispred Doma kulture u iznosu od 400.000,00 kn
Općina Jesenje u 2021. godini planira izdvojiti sredstva za financijsku podršku
svojim mještanima u vidu:
- Sufinanciranje nabave/izgradnje prve nekretnine u iznosu od 100.000 kuna
- Financiranje programa i projekata udruga iz područja sporta, kulture i ostalo
u ukupnom iznosu od 228.000,00 kuna
- Stipendije studentima i učenicima srednjih škola u ukupnom iznosu od 150.000 kuna
CILJEVI
Osnovni cilj proračunskog planiranja u 2021. godini je osiguranje stabilnosti
Proračuna Općine Jesenje i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.
VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE
Kontakt telefoni: 049/ 375 503, 049/300 946
Načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec, mag.ing.mech.
091/375 5030
nacelnik@jesenje.hr
Internet adresa: www.jesenje.hrwww.jesenje.hr
E-mail adresa: jesenje@jesenje.hr

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje – od ponedjeljka do petka,
od 7 do 15 sati.

Adresa: Općina Jesenje, 49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103.

 


Zadnja promjena: 09.05.2022. u 02:52 sati | Prikazano 3145 puta
Vezani članci
Udruga vinogradara Sveti Martin organizira predavanje o zaštiti vinove loze i voćaka
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
Plan nabave za 2024. godinu
II. Izmjena Proračuna općine Jesenje za 2023. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2023.
Javna rasprava na Prijedlog proračuna za 2024. godinu
Nezaposlenog hrvatskog branitelja Ivicu Ranogajca posjetili su predstavnici Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade "Gromovi"
Javni natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik za opće i društvene poslove, razvoj i projekte te referent - komunalni i poljoprivredni redar.
Obavijest o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2023. godini
Vodič za građane uz Proračun za 2024. godinu
Na Krijenici AKUD Žensko kazalište promovirao svoju novu pjesmu "Stari meljin"
Završna konferencija projekta "Zaželi za Općinu Jesenje"
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji oštećenja i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji parkirališnog prostora i nadstrešnice uz dječje igralište Gornje Jesenje faza II.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 31. lipnja 2023.
Završeni radovi na sanaciji šteta od potresa financirani iz Fonda solidarnosti EU, projekt "Sanacija klizišta – drenažni sustav zaselak Kovačeci"
Dramskom večeri završene svečanosti obilježavanja Dana Općine Jesenje
Održana početna konferencija promocije projekta “Zaželi za Općinu Jesenje”
Čestitamo Dan Općine Jesenje, Župe i Osnovne škole Gornje Jesenje
Klizištem u Donjem Jesenju zatrpana obiteljska kuća
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika JUO Općine Jesenje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Obavijest o izboru kandidata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u DV Jesenje
II izmjena plana nabave za 2023. godinu
I. izmjena Plana nabave za 2023. godinu
I. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto domar (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto kuhar m/ž
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto odgajatelja/ice predškolske djece (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto spremačica/servirka (m/ž)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: voditelj projekta “Zaželi za Općinu Jesenje“.
II Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Financijski izvještaji za 2022. godinu
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Jesenje”
Obavijest HŽ o posebnom režimu prometovanja vlakova na pruzi Zabok- Krapina
Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Plan nabave Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Jesenje
Proračun Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024 i 2025.
OTVOREN - Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
Javno savjetovanje Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu-vodič za građane
Prijedlog Proračuna za 2023. godinu
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jesenje u 2022. godini
Polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za razdoblje 1.1. do 30.6. 2022.
Mjesec rujan prožet brojnim aktivnostima članica i članova AKUDa "Žensko kazalište"
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo kreditne linije za obrtna sredstva za poljoprivredne proizvođače -
DVD-u Gornje Jesenje dodijeljena bespovratna sredstva za nabavu nove vatrogasne opreme.
Dvadesetu godinu za redom u Kostanjku podignut klopotec
Javni natječaj za prodaju nekretnine
Održan 24. po redu memorijalni turnir Za Ljepoga
Uz lovački gulaš i dobru kapljicu završilo ovogodišnje obilježavanje Dana Općine Jesenje
Izvršenje proračuna Općine Jesenje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Općine Jesenje
Kalendar odvoza komunalnog otpada u 2022. godini
Plan nabave za 2022. godinu
Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. godine
II.Izmjene i dopune proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2021. godinu
Rang lista učenika za dodjelu stipendija
Proračun Općine Jesenje za 2022. godinu s projekcijama za 2023-2024, s pripadajućim programima
Vodič za građane uz proračun za 2022. godinu
Poništen natečaj za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.
Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Javni poziv za iskaz interesa za obnovu obiteljskih kuća oštećenih potresom
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje od 1.1.2021. do 30.06.2021. godine
Poziv roditeljima djece vrtićkog uzrasta
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
Saborski zastupnik Žarko Tušek u radnom posjetu Jesenju