HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Novosti
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 19.04.2024

Javni poziv (trajni) za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0404, Naziv projekta: Zaželi za Jesenje, KLASA: 983-01/23-01/3; URBROJ: 2140-15-02-23-04 od 22. ožujka 2024. godine te članka 28. Statuta Općine Jesenje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21), načelnik Općine Jesenje raspisuje

JAVNI POZIV (TRAJNI)
za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu
„Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje


Prihvatljivi korisnici po ovom javnom pozivu koji mogu sudjelovati u projektu Zaželi za Jesenje su:
A) OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:
• Samačko kućanstvo (120 % od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta - navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313);
• Dvočlano kućanstvo (200% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta - navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313);
• Višečlano kućanstvo (300% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta - navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313);
2. koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

B) ODRASLE OSOBE SA INVALIDITETOM (18 I VIŠE GODINA)
1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina;
2. koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta (oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja);
3. koje istovremeno ne koristi sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent;
4. čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom sudjelovanja u projektu morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža ((u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).

Za odrasle osobe s invaliditetom:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

NAPOMENA: Općina Jesenje će slati na provjeru popis pripadnika ciljane skupine Zavodu za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža osobni asistenti ili čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Javni poziv trajno je otvoren kako bi se tijekom provedbe pripadnici ciljne skupine mogli prijavljivati te tako naknadno uključiti u projekt, kad se za to ukaže mogućnost/potreba. Ljubazno se mole pripadnici ciljne skupine da iskaz interesa podnesu u što kraćem roku. Za iskaz interesa potrebno je podnijeti:
• OBRAZAC A - PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE NA PROJEKTU
• OBRAZAC B - IZJAVU PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE O BROJU ČLANOVA KUĆANSTVA

Navedeni obrasci mogu se preuzeti osobno u prostorijama Općine Jesenje (Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje) ili putem službene mrežne stranice Općine Jesenje (https://www.jesenje.hr/).

Ispunjeni obrasci predaju se:
• osobno u zgradi Općine Jesenje (Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje) ili
• slanjem poštom na adresu Općine Jesenje (Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje) ili
• e-mailom na: jesenje@jesenje.hr

IZBOR PRIPADNIKA CILJANE SKUPINE:
Općina Jesenje će voditi tablicu zaprimanja prijava te će se odabir pripadnika ciljane skupine vršiti po vremenu iskaza interesa, odnosno prema trenutku podnošenja OBRASCA A -Prijavnog obrasca za sudjelovanje na projektu, a sve u svrhu transparentnosti i poštivanja načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije.

NAPOMENA:
Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027“ te da se za druge potrebe neće koristiti. Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18).

Javni poziv bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje (https://www.jesenje.hr/) te na oglasnoj ploči u zgradi Općine Jesenje (Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje)

Za dodatne informacije možete se obratiti:
Davor Veček, pročelnik
Telefon: 049/375-503
e-mail: jesenje@jesenje.hr ili procelnik@jesenje.hr

                                                                                                                   Načelnik općine
                                                                                                                Dario Cvrtila, mag.rel.int

Obrasci za iskazivanje interesa mogu se naći u prilogu