HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Proračun
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 14.12.2021

Vodič za građane uz proračun za 2022. godinu

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne samouprave.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Proračun sadrži projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) – dalje Zakon.

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ( Općinsko vijeće Općine Jesenje).
Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.
Ako se proračun ne donese u roku slijedi:
1. privremeno financiranje
2. raspuštanje Općinskog vijeća, i
3. prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine – mora biti uključen u proračun.
Proračun Općine Jesenje objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i na Internet stranicama Općine Jesenje.

 

SADRŽAJ PRORAČUNA

OPĆI DIO koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
POSEBNI DIO koji se sastoji od plana rashoda i izdataka koji se financiraju iskazanih po programima, aktivnostima i projektima.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA

Proračun mora biti URAVNOTEŽEN što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Prihodi poslovanja:
1) Prihodi od poreza (porez na dohodak, imovinu, robu i usluge)
2) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći ministarstava, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava)
3) Prihodi od imovine (kamate, zakup poslovnog prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada)
4) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (prihod od prodaje državnih biljega, naknade za promjenu namjene polj. zemljišta, naknade za održavanje groblja, prih. od prodaje grobnih mjesta, grobnica i okvira, prihodi od pogrebnih usluge, uplata građana za utrošak vode, naknada zbog blizine i korištenja odlagališta, vodni doprinos, doprinosi za šume, komunalni doprinosi, komunalne naknade)

Rashodi poslovanja:
1) Rashodi za zaposlene
2) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energenti, telefon, pošta, intelektualne usluge, komunalne usluge, deratizacija, tekuće održavanje cesta, tekuće održavanje javne rasvjete, vodovodne mreže, groblja, odvodnje, nerazvrstanih cesta i slično)
3) Financijski rashodi (bankarske usluge)
4) Subvencije (subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora –dječji vrtići, subvencije poljoprivrednicima)
5) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ( Tekuća pomoć za sanaciju deponija, tekuća pomoć gradskom proračunu za poljara, za javnu vatrogasnu postrojbu, pomoći osnovnoj školi, tekuća pomoć Dječjem vrtiću Gustav Krklec za predškolu)
6) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ( pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
7) Ostali rashodi (tekuće donacije udrugama, DVD-u, Hrvatskom crvenom križu, donacije vjerskim zajednicama i slično)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:
1) Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine
2) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA

Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi

- Komunalni doprinos – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

- Komunalna naknada – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

- Prihodi od prodaje imovine – kapitalna ulaganja/investicije

- Prihodi od iznajmljivanja imovine – za nabavu nefinancijske imovine i održavanje iste

NENAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA

Nenamjenskim prihodima ( porezi, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda. U Općini Jesenje uglavnom se troše za javne potrebe (sufinanciranje dječjeg vrtića i slično), pokriće nedostataka komunalnih prihoda za održavanje komunalne infrastrukture, rashode za zaposlene, materijalne rashode Općine, provedbu socijalnih programa, rad udruga, DVD-a i slično.

RASHODI PRORAČUNA

1) ZADANI RASHODI (zakonske obveze jedinica lokalne samouprave)

- Predškolski odgoj
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna zaštita
- Plaće i materijalni rashodi tijela jedinica lokalne samouprave

2) FAKULTATIVNI RASHODI
- Manifestacije
- Redovan rad udruga u sportu, kulturi, civilnih udruga
- Socijalni programi
- Visokoškolsko obrazovanje
- Dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju


PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2022. GODINU

Prihodi od poreza 2.210.100,00 kuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.747.000,00 kuna
Prihodi od imovine 250.200,00 kuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
Pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.864.100,00 kuna

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2022. GODINU

Rashodi za zaposlene 720.000,00 kuna
Materijalni rashodi 2.400.900,00 kuna
Financijski rashodi 60.200,00 kuna
Subvencije 177.000,00 kuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.151.720,00 kuna
Naknade građanima i kućanstvima 290.000,00 kuna
Ostali rashodi 356.840,00 kuna
Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 10.000,00 kuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.635.920,00 kuna