HyperLink
 07.05.2024

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto:

VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi za Jesenje“ (SF.3.4.11.01.0404) – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:
• Sveučilišni magistar/magistra pravne ili ekonomske struke, odnosno magistar/magistra pravne ili ekonomske struke
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vođenja projekata
• poznavanje rada na računalu
• vozački ispit B kategorija

OPIS POSLOVA
Provodi planirane aktivnosti prema rasporedu elemenata provedbe projekta, organizacijsku, funkcionalnu i tehničku provedbu projekta te prati projekt u svim njegovim stadijima, vodi administrativno praćenje projekta, koordinira sve projektne aktivnosti i izvještavanje prema Ugovornom tijelu, izvještava i komunicira s partnerima, vodi promidžbu projekta. Osigurava strateški fokus projekta i ciljeva, sastavlja narativne i financijske izvještaje, prati financijske transakcije, vodi identifikaciju žena i krajnjih korisnika, kontrolira rad zaposlenih žena, obavlja sve kadrovske poslove (prijave-odjave, evidencije rada, godišnji odmor, ostalo), vodi isplatu plaća, putnih naloga, dnevnica, naknada sudionika projekta, priprema financijska izvješća projekta te ostale poslove povezane s provedbom projekta.

UZ PRIJAVU POTREBNO JE PRILOŽITI:
1. Životopis
2. Presliku osobne iskaznice
3. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)
4. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
5. Presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu
6. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
7. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu
8. Privolu za obradu osobnih podataka - Izjava suglasnosti o korištenju osobnih podataka

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Jesenje (https://www.jesenje.hr/ ).

Trajanje radnog odnosa je za vrijeme provedbe projekta, najduže do 21. travnja 2027. godine uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Jesenje najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

PODNOŠENJE PRIJAVE
Pisane prijave podnose se osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Jesenje, a najkasnije do 15. svibnja 2024. godine do 15,00 sati, na adresu:
Općina Jesenje
Gornje Jesenje 103
49233 Gornje Jesenje

s naznakom:

„Za oglas voditelja/ice projekta Zaželi za Jesenje - ne otvaraj“
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu
predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Jesenje zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

                                                                                                   Načelnik općine
                                                                                               Dario Cvrtila, mag.rel.int.

 Obrasci za prijavu nalaze se u prilogu 

 

Obrazac Privola za obradu osobnih podataka

Zadnja promjena: 13.05.2024. u 07:51 sati | Prikazano 1267 puta
Vezani članci
Čestitamo Dan Općine Jesenje, Župe i Osnovne škole Gornje Jesenje
Program svečanosti povodom Dana Općine i Župe Jesenje
Poziv na testiranje za prijam u radni odnos Voditelja projekta „ Zaželi za Jesenje“
Poziv na intervju kandidata za prijam „radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama“ kroz Projekt Zaželi za Jesenje"
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Jesenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Jesenje“
Kazališna predstava Prodani dedek
Ministarstvo turizma i sporta odobrilo Općini Jesenje 45.000 eura za uređenje malonogometnog igrališta